بحرانهای داخلی ایران و وضعیت معیشتی مردم

با مطالعه گزارشات درز شده از مرکز آمار ایران نشان می دهد که شرایط داخلی این کشور به مرحله بسیار خطرناکی رسیده و به نظر می رسد که یک آلترناتیو ...

بیشتر بخوانید